برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (872)

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………….572-1-1- وجوه تمایز مسئولیت در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………..572-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی………………………………………………………….612-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی……………………………………………………….63 سایت منبع 2-1-2- تفاوت اسباب ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (871)

الف) قاچاق7ب) کالا9ج) ارز9د) گمرک12گفتار دوم: مبانی12الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه12ب) لزوم حمایت از تولید داخلی14ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور16مبحث دوم: پیشینه تاریخی18گفتار نخست: سیر تاریخی، ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (868)

2-1-3-7. فعالیت ضد سرطانی لیپو پلی ساکارید252-2. سالمونلا282-2-1. پاسخ ایمنی میزبان به عفونت سالمونلایی292-2-1-1. پاسخ ایمنی ذاتی علیه سالمونلا292-2-1-2. پاسخ ایمنی اکتسابی علیه سالمونلا302-2-1-3. سایتوکاین‌ها و کموکاین‌های دخیل در عفونت سالمونلایی302-3. التهاب312-3-1. ویژگی‌های التهاب312-3-2. میانجی‌های ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (866)

2-2-5-1-5-1-1 شاخصهای محیط مناسب از نظر فیزیکی………………………………………………………………………………………….292-2-5-2 نقش مهارت کارکنان در جذب منابع …………………………………………………………………………………………………………….302-2-5-2-1 مهارتهایانسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..312-2-5-2-2 مهارتهای ادراکی………………………………………………………………………………………………………………………………….322-2-5-2-3 مهارتهای فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………332-2-5-3 نقش عامل رضایت مشتریان از کارکنان در جذب منابع مالی…………………………………………………………………………….332-2-5-3-1 نقش تنوع خدمات در جذب منابع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (865)

بند دوم:اثبات جهت34مبحث دوم:آثار عقد بیع34گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین35گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن35بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)36بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل36بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (864)

2-5-1-دشت خوزستان ……………………………………………………………………………………………………. 22-5-2-زاگرس چین خورده …………………………………………………………………………………………….. 22-5-3-زاگرس رورانده ……………………………………………………………………………………………………… 22-6-کرتاسه بالایی در زاگرس ……………………………………………………………………………………….. 22-7-پالئوژن در زاگرس ………………………………………………………………………………………………….. 22-7-1-سازند امیران ………………………………………………………………………………………………………… 22-7-2-سازند ساچون ………………………………………………………………………………………………………. 22-7-3-سازند تله زنگ ……………………………………………………………………………………………………… 22-7-4-سازند کشکان ………………………………………………………………………………………………………. 22-7-5-سازند شهبازان ……………………………………………………………………………………………………… ادامه مطلب…